Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Modlitebník
 
MODLITebník pre rodičov, starších, chorých a slabo vidiacich
 
Vydala farnosť Čierny Balog pre vnútornú potrebu na rok 2008
 
 
 
pritúľ Ho a zvestuj iným!
Hľadá sa: Ježiš Kristus, ináč Mesiáš, Boží Syn, Kráľ kráľov, Pán pánov, Knieža pokoja, obávaný vodca podsvetia. Je obvinený z nasledovných priestupkov: bez dovolenia pôsobí ako lekár, vyrába víno a rozšafne rozdáva pokrm, dostáva sa do sporu s obchodníkmi v chráme. Má úzke kontakty s kriminálnikmi, s ľuďmi pochybnej povesti. Tvrdí, že má poverenie premeniť ľudí na Božie deti. Vonkajší zjav: typický hippys – dlhé vlasy, brada, dlhé plátené rúcho, sandále. Prechádza z dediny do dediny, má niekoľko bohatých priateľov, no väčšina jeho spoločníkov sú chudáci, rybári a malomocní. Často sa uťahuje do púšte, kde trávi celé noci v modlitbách. Pozor! Tento muž je krajne nebezpečný! Jeho posolstvo nadchýna aj mladých ľudí, ktorí sú zapálení pre ideály. Tento muž mení ľudí a tvrdí, že ich oslobodí od každého zla. Varovanie! Ježiš Kristus obchádza aj našim krajom. Čokoľvek sa o Ňom dozviete, povedzte to ďalej! Opakujem! Čokoľvek sa dozviete o Ježišovi Kristovi, povedzte to ďalej!
 
 
Milovať tak, ako miluje On
Radosť je modlitba, radosť je sila, radosť je láska, radosť je z lásky upletená sieť, do ktorej sa dajú chytať duše ľudí. Boh miluje radostného darcu. Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac. Najlepší spôsob, ako ukázať Bohu i ľuďom svoju vďačnosť, je prijímať všetko s radosťou. Milujúce srdce je radostné srdce. Nikdy nedovoľte, aby vás niečo naplnilo strachom a obavami, že zabudnete na radosť zmŕtvychvstalého Krista. Všetci túžime po večnej blaženosti v Božej prítomnosti, ale túto blaženosť sme schopní prežívať už teraz – práve v tejto chvíli môžeme byť šťastní s Bohom. Aby sme s ním boli šťastní už teraz, musíme: milovať tak, ako miluje On; pomáhať tak, ako pomáha On; dávať tak, ako dáva On; slúžiť tak, ako slúži On; zachraňovať tak, ako zachraňuje On; byť s ním dvadsaťštyri hodín denne, dotýkať sa ho v jeho biednom preoblečení.

 
Nerobím si starosti
Dôverovať v Božiu prozreteľnosť znamená pevne, živo veriť, že Boh nám môže pomôcť a že nám aj pomôže. To, že nám môže pomôcť, je jasné, lebo je všemohúci. To, že nám pomôže je isté, lebo to sľúbil na mnohých miestach vo Svätom písme a všetky svoje sľuby dodržiava. Kristus nás povzbudzuje v takejto živej viere: „Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.“ (Mk 11, 24) Preto nás aj apoštol Peter vyzýva, aby sme všetky svoje starosti zložili na Pána, ktorý sa o nás stará. A akože by sa o nás nemal Boh postarať, keď nám už poslal svojho Syna a s ním nám dal všetko? Svätý Augustín hovorí: „Ako môžete pochybovať, že Boh vám dá dobré veci, keď sa kvôli vám ponížil a pre vašu spásu vzal na seba vaše hriechy?“ Matka Terézia z Kalkaty vysvetľovala svoju vieru v Božiu prozreteľnosť jednoduchými slovami: „Boh nám všetko dá. Práca, ktorú vykonávame, je pre neho a on stojí za nami. Keď nás podporuje pri nejakom diele, ukazuje nám, že mu je milé. Takže prečo by som si mala robiť starosti?“
 
 
každodenné Životné pravidlo
Svedomité plnenie každodenných povinností je popri modlitbe, popri eucharistickej obety sv. omše, rozjímaní, duchovnom čítaní a skutkoch lásky k blížnemu ... najnormálnejším výrazom služby božej. Zmysel pre humor a dobrodružstvo, citová vyrovnanosť a stálosť nálady, umenie tešiť sa i z malých vecí a schopnosť neofrflať to, čomu sa beztak musíme venovať, trpezlivosť a dôvera v božiu Prozreteľnosť, znášanlivosť a zmierlivosť, pokora a nezištnosť ... sú kľúčom k pokojnému a vyrovnanému životu. Strelné modlitby počas práce, krátke zahľadenie alebo započúvanie sa do Božej prítomnosti uprostred každodenného zamestnania dodávajú silu kráčať po ceste pravdy a dobra, obnoviť vnútornú istotu a slobodu. Nový týždeň začnem účasťou na nedeľných bohoslužbách. Keďže však Boha možno stretnúť aj v slove Svätého písma, ako i v každom núdznom človeku, siahnem aspoň v nedeľu po Biblii a budem sa snažiť navštíviť chorých a starých, trpiacich a skleslých, znechutených a zúfalých, najmä ak patria do okruhu mojich príbuzných a známych. Aspoň jeden večer v týždni venujem duchovným veciam, vylúčiac televíziu a návštevy. Čím väčšie nadanie a spoločenské postavenie kto má, tým závažnejšia je jeho povinnosť spoznávať pravdu a rozširovať ju. Aspoň raz do týždňa, okrem nedele, navštívim Pána Ježiša v eucharistii. Každé tri - štyri mesiace sa budem cez víkend venovať výlučne duchovným veciam (duchovná obnova), podľa možnosti každý rok si v tej alebo onej forme odbavím týždenné duchovné cvičenia.


 
Každodenné ranné povzdychy
 
 
Vzývanie Ducha Svätého
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
R: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. 
V: A obnovíš tvárnosť zeme.
Modlime sa. Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
 
K sv. Michalovi archanjelovi
Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú. Amen.
 
 
K anjelovi strážcovi
Anjel Boží, strážca môj, prosím teba, pri mne stoj! Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj. aby som vždy, v každej chvíli, viedol život Bohu milý. A tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen.
 
 
K sv. Jozefovi Robotníkovi
Svätý Jozef, prv než vykročím do dennej práce, aj dnes si ťa volím za mocného ochrancu. Túžim byť hodný tvojej ochrany a pomoci. Po tvojom vzore chcem pracovať zodpovedne a splniť si všetky stavovské povinnosti. Chcem využiť čas a všetky zverené talenty. Prosím ťa o pomoc v núdzi, o silu v skúškach, o trpezlivosť v napätí. Žiadam ťa o dobrú radu, o pokojnú myseľ a pevnú ruku v rozhodovaní. Láskavý a verný ženích Panny Márie, ty si dieťa Ježiša múdro uchránil od každého nebezpečenstva, príkladne vyučil remeslu i životu, starostlivou rukou si úctyhodne živil svoju rodinu. Tvoje vzácne otcovstvo nech ma dnes povzbudzuje, tvoja pevná viera nech ma napĺňa dôverou, tvoj obetavý život nech ma silno ženie vpred a tvoja slávna smrť nech mi je zárukou, že konám správne, ak si želám na konci mojej pozemskej práce byť ako ty – možno malý v očiach ľudí, ale veľký pred spravodlivým zrakom Božím. Amen.
 
 
Za farské spoločenstvo
Pane Ježišu, nachýľ svoj sluch k tejto dôvernej prosbe za našu farnosť. Prosíme ťa, pomôž nám, aby sme neváhali účinne reagovať na tvoje slovo a milosť, aby sme sa menili na „jedno srdce a jednu dušu“, aby sme sa menili na „živé evanjelium“, v ktorom ľahostajní a odcudzení bratia a sestry našej farnosti objavia Božiu lásku a krásu kresťanského života. Pane Ježišu, vyslyš nás a urob z našej farnosti skutočnú rodinu, v ktorej sa budeme snažiť jeden druhému rozumieť, navzájom si odpúšťať a ochotne si pomáhať. Nanebovzatá Panna Mária, patrónka našej farnosti, oroduj za nás!
 
 
Povzdych k Panne Márii
Som celý tvoj, ó Mária! Všetko, čo je moje, patrí tebe! Všetko, čo je tvoje je aj moje! Daruj mi svoje srdce, ó Mária!
 
(počas tohto povzdychu si pritlač obrázok Panny Márie ku srdcu a potom na pery)

 
Za vnútorné uzdravenie
 
Pane Ježišu! Daj mi silu začať boj o vnútorné uzdravenie a nedovoľ, aby som po započatí zostal stáť na pol ceste a vrátil sa do starého zajatia. Daj mi silu vydržať a strpieť počiatočnú bolesť, ťažkosti a vnútorné boje a bezhranične to obetovať za tých, ktorým som v minulosti ublížil, pohoršil ich a nebol vzorom vo viere. Daj mi silu umrieť starému duchovnému, citovému a hodnotovému životu. Daj mi dar znovuzrodenia, daj mi vstať z mŕtvych k novému, pravému, očistenému vnútornému životu, ktorý mi prinesie pokoj, rozvahu a harmóniu v srdci. Pane Ježišu! Ty si povedal: „proste a dostanete!“ Prosím teda, prosím o vnútorné uzdravenie, aby moje myšlienky nesnívali o žiadnom inom ideálnom vzťahu, iba o „super“ vzťahu s tebou jediným! Amen.
 
 
Za zosnulých
Modlime sa za zosnulých veriacich. Otče náš..., Zdravas´..., Sláva Otcu ...,
V.: Odpočinutie večné daj im, Pane.  
R.: A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 
krátka RANNÁ MODLITBA
Už vyšla jasná dennica, nuž prosme Boha pokorne, by v denných prácach, snaženiach, ochránil od škôd všetkých nás. Nech jazyk drží na uzde, by nerozsieval zlosť a svár, nech ochranou zrak zakryje, by nekochal sa v márnostiach. Daj čisté srdca útroby, nech nechveje ním vášnivosť, odbojné, pyšné telo kroť miernosťou v jedle, v nápojoch. A keď deň sa skloní k západu a priblíži sa noci tieň, kiež čistí v zdržanlivosti spievame slávu k jeho cti. Buď Bohu Otcu sláva vždy, i Synu jemu rovnému, i Duchu, ktorý teší nás, teraz i večne na veky. Amen.
 
 
Ranná modlitba
Môj Pán a môj Boh! S úctou ti ďakujem, že si sa staral o mňa cez celú noc. Kým som spal, ty si ma chránil. Ďakujem ti! Neviem, čo ma čaká v tento deň, ale som si istý, že sa nestane so mnou nič zlé, lebo ty si stále pri mne. Táto istota mi dodáva vnútorný pokoj. Pokorne prijímam tvoje večné plány so mnou a podrobujem sa im so všetkou láskou. Pomáhaj mi, aby som všetky udalosti dnešného dňa prijal s vierou, aby som nikoho nezarmútil. Prijmi, môj dobrý Pane, všetky moje dnešné bolesti, trápenia a samotu ako obetu za obrátenie zlých ľudí k dobru a za pokoj vo svete. Amen.
 
 
Prvé denné myšlienky
Pochválená buď najsvätejšia a nerozdeliteľná Božská Trojica, Otec, Syn, Duch Svätý. Amen.
Ježiš, Mária, Jozef, vám odovzdávam srdce, telo a dušu svoju! opatrujte ma v tento deň, spravujte a veďte ma k životu večnému. Amen.
 
 
Modlitba ranná
Všemohúci, večný Bože! Ja, nehodné tvoje stvorenie, ponížený služobník, padám na kolená pred trónom tvojej nekonečnej velebnosti. Tebe, svojmu stvoriteľovi, Vykupiteľovi a Posvätiteľovi, sa klaniam, ktorý si tu i na každom mieste prítomný. Verím v teba a vo všetko, čo veriť si nám predložil skrze svoju svätú Cirkev. Hotový som i svojou krvou to potvrdiť, lebo ty si to zjavil, ktorý si večná a neomylná pravda. Dúfam v nekonečnu dobrotu a v milosrdenstvo tvoje skrze zásluhy Ježiša Krista! Verím, že mi dáš všetko potrebné a osožné pre časný i večný život, lebo si to ty prisľúbil, ktorý si všemohúci a v splnení svojich sľubov verný. Milujem ťa nadovšetko, lebo si nekonečne dobrotivý a nadovšetko milovania hodný. Ó, keby som ťa mohol milovať s takou horlivou láskou, ako ťa milujú anjeli v nebi a tvoji vyvolení na zemi! Ďakujem ti za všetko dobré, ale najmä za to, že si mi dožičil dožiť sa nového dňa. ľutujem všetky hriechy, ktorými som sa previnil proti tebe. Prosím, skrze predrahú krv Ježiša Krista, ráč mi všetko odpustiť a dnes chrániť od hriechov. Chcem radšej všetky úzkosti a protivenstvá tohto sveta pretrpieť, ba aj umrieť, ako hoc i v najmenšej veci tvojej svätej vôli sa sprotiviť. Obetujem ti celý svoj život a všetko, čo mám, čo som, najmä svoje myšlienky, slová, reči, skutky tohto dňa, všetky nepríjemnosti, ktoré z tvojich otcovských rúk pokorne prijímam a vďačne pretrpieť chcem, aby som tak vo všetkom tvoju najsvätejšiu vôľu vyplniť mohol. Toto všetko spojujem s nekonečnými zásluhami nášho Pána Ježiša Krista. Prijmi to, ó Pane, na česť a na poďakovanie za všetko dobré, ktorým si ma obdariť ráčil, na zadosťučinenie za moje hriechy, za mojich domácich, za príbuzných, za priateľov i nepriateľov mojich, za duše všetkých veriacich, ktorí sa už odobrali z tohto sveta. Odpusť im všetky hriechy. Chráň ma, ó Pane, od všetkého zlého. Buď pri mne v práci a pri všetkých mojich úmysloch a rozhodnutiach. Pomáhaj mi v každom nebezpečenstve a v každej potrebe. Daj, nech dodržiavam tvoje prikázania. nech tebe verne slúžim a tvoju svätú vôľu vo všetkom zachovávam.
Svätá Mária, Matka Ježiša Krista, všetci svätí a vyvolení Boží, orodujte za mňa, aby som bol zachránený od všetkého nebezpečenstva na tele i na duši a tak aby som bol vovedený do večného života.
Svätý anjel, strážca môj, stoj pri mne a stráž ma, aby som nezahynul v deň súdny.
Požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na mňa a na všetkých, čo ku mne patria a nech ostáva vždy s nami. Amen.    
 
 
 
Ranná modlitba
Prv, než vykročím do nastávajúceho dňa, teba prvého, Otče, chcem pozdraviť. Aké šťastie, že si vždy pri mne, na dosah ruky, že sa na teba smiem obrátiť, kedykoľvek chcem, v presvedčení, že ma nespúšťaš z oka ani na chvíľu, nech by sa so mnou stalo čokoľvek. Idem do práce. Som rozhodnutý venovať sa jej svedomito a poctivo, lebo tak mám účasť na tvojom stvoriteľskom a vykupiteľskom diele. To bude dnes moja bohoslužba. Pomôž mne a mojim bratom vo viere vniesť do nášho prostredia pokoj a dôveru v život, vzájomné porozumenie a solidárnosť, radosť a bratskosť. Daj mi pochopiť, že plnosť života sa dosahuje dávaním, veľkosť službou, radosť sebazáporom, pokoj odpúšťaním, šťastie vzájomnou pomocou. Osloboď ma od závisti a nenávisti, hnevu a žiarlivosti, nedotklivosti a smútku, nestriedmosti a zmyselnosti. Viem, že mi budeš stále po boku – ako Otec, nie ako sudca.
Ak urobím dajaký mylný krok, ak sa ma zmocní hnev, ak zablúdim na cestu hriechu, nedaj, aby som upadol do zmätku a pohrdol tvojou pomocnou rukou. Daj, aby som ti aj vtedy dôveroval. Je ešte veľa vecí, za ktoré by som sa mal modliť alebo za ktoré by som ti mal ďakovať. Sú prosby, ktoré neviem, alebo sa neopovážim vysloviť. Vyslyš aj tie, Otče! Odporúčam ti dnes predovšetkým ... (vyjadri konkrétne prosby, diktované potrebami dňa). Dovoľ, aby som sa teraz obrátil na teba modlitbou, ktorú nás naučil tvoj syn: Otče náš ... Ďakujem ti, Otče, že si nám dal Matku svojho Syna za Matku: Zdravas Mária ... Teraz idem s tvojim požehnaním - v mene Otca + i Syna + i Ducha Svätého. Amen.
 
 
Denné obetovanie
Ježišu, obetujem ti všetky modlitby, námahy, (vyšetrenia), radosti i bolesti tohto dňa. Spájam sa s úmyslami tvojho Najsvätejšieho Srdca, spojený s Najsvätejšou obetou svätej omše, ktorá sa slúži po celom svete. Všetko toto ti obetujem ako zadosťučinenie za moje hriechy, na úmysly všetkých, ktorí sú modlitbami so mnou spojení a zvlášť na úmysly Svätého Otca, na ktoré sa nám odporúča modliť v tomto mesiaci. Ježišu môj, odpusť mi moje hriechy, zachráň ma od pekelného ohňa, priveď do neba mňa i všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Tvoja láska túži po mojej láske tak mocne, že ty dovoľuješ, aby moje bolesti robili moju lásku silnejšou. Pane, daj, aby som vždy rozumel tvojim otcovským plánom a miloval ťa stále viac. Drahý Ježišu, v mojej chorobe sa často cítim opustený, znechutený, zúfalý, neschopný sa modliť - často sa žalujem. Ty vieš, že to nie som ja. Odpusť mi. Nezáleží na tom, že je ťažké povedať: „milujem ťa, drahý Ježiš a ďakujem ti!“ Chcel by som tieto slová stále opakovať, pretože v týchto slovách moja láska je oslobodená od sebectva a patrí celkom tebe. Ježišu, vo všetkých mojich utrpeniach a skúškach ťa milujem a ďakujem ti. Amen.
 
 
krátka večerná modlitba
Než svetla denný zhasne jas, stvoriteľ vecí, čuj náš hlas! Pre svoju vľúdnu dobrotu, ochraňuj, stráž nás v nočný čas. Nech idú v diaľky temné sny a nočné strašné predstavy, drž v putách nášho odporcu, by duch i telo odpočinku dostali. To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i s Duchom, ktorý teší nás, vládne tak dnes a v každý čas. Amen.
Ježišu Kriste, môj Boh, klaniam sa ti a ďakujem ti za všetky milosti, ktoré si mi dal v tento deň. Obetujem ti môj spánok a každú chvíľu tejto noci a prosím ťa, i naďalej ma chráň od hriechu. Chyby a nedostatky dnešného dňa mi, ó milosrdný Ježišu, odpusť. Tvoje požehnanie nech je stále so mnou a s mojimi drahými. Amen.
 
 
Večerná modlitba
Pominul sa deň so svojimi starosťami a radosťami, prácami a záujmami, zhonom a nepokojom. Prichádzam k tebe, Otče, aby som v tvojej prítomnosti našiel pokoj a rovnováhu. Všetko, čo som dnes prežil, vkladám do tvojich rúk, ako si nás to učil skrze svojho apoštola Petra. Ťažko mi občas padne zastaviť práce, pretrhnúť chod myšlienok a plánov (zdajú sa mi také dôležité!), upriamiť sa len na teba, pomodliť a zahľadieť sa tvojimi očami na svoju činnosť. Ak sa mi to nepodarilo alebo len biedne, maj so mnou súcit. Neraz mi bolo ťažko uveriť, že si mi bol blízko, že si sa prizeral, čo sa so mnou deje a niekedy sa ma dokonca zmocnili pochybnosti, či ma máš rád, najmä za neúspechu, poníženia, nedorozumenia a utrpenia. Ďakujem ti, Pane, aj za ne, ako i za všetky nepríjemnosti a protivenstvá tohto dňa. Ty sám vieš, prečo k nim muselo prísť. Usmerni moje city a myšlienky, slová a rozhodnutia, aby som v súlade s tvojou vôľou a v tvojej láske zakončil tento deň. Odporúčam do tvojej otcovskej dobroty rodinu a príbuzných, priateľov a známych, najmä tých, ktorí dnes večer na teba zabudnú alebo nenájdu cestu k tebe. Daj nám všetkým osviežujúci spánok a pokojnú noc, v nádeji, že budeš s nami. Otče, viem, že dnes nebolo všetko v poriadku. Človek si tak ľahko popletie láskavosť so zmäkčilosťou, umiernenosť s lenivosťou, prísnosť s tvrdosťou, opatrnosť s falošnosťou, ústupčivosť so zbabelosťou, sebaobranu s klamstvom, odškodňovanie s krádežou, poriadkumilovnosť s pedantnosťou, veľkorysosť s povoľnosťou, pevnosť s bezohľadnosťou, angažovanosť s ctižiadostivosťou, spravodlivosť s egoizmom, kritickosť so závisťou, zmysel pre česť s pýchou. Daj, aby som sa nepokúšal klamať ani teba, ani seba.
Pochybil som ... (krátke spytovanie svedomia).
Chyby a hriechy zasahujú aj teba, lebo si Otcom všetkých ľudí. Nás však rania, sťažujú život v spoločnosti a keď sú veľmi závažné, vyhasínajú v nás nadprirodzený život tvojej milosti. Prosím ťa, odpusť mi, uzdrav ma a pomôž mi naprávať zlo dobrom.
Otče, mám ešte na srdci niekoľko veci ... (vyslov, vyrozprávaj mu ich).
Keď sa raz schýli deň môjho života, prijmi ma ako syna, ktorý doputoval domov z ďalekej a nebezpečnej cesty. Daj, aby som ti ostal verný – za každú cenu! – a mohol raz byť medzi tými, ktorých uvítaš slovami: „Poďte, požehnaní, vládnite Kráľovstvom, ktoré vám je pripravené od ustanovenia sveta!“    
 
Otče náš ..., Zdravas ...
A teraz idem na odpočinok! V mene Otca + i Syna + i Ducha Svätého.
 
 
večerná Modlitba
Ctím si ťa, Pán môj a Boh môj, ó Boh všadeprítomný. Verím v teba, ó Pravda večná. Dúfam v teba a čakám teba, ó, nekonečné milosrdenstvo. Milujem ťa nadovšetko, ó Láska a Dobrota sama! Z lásky k tebe želiem a ľutujem všetky svoje hriechy, ale najmä tie, ktorými som ťa dnes urazil. Sľubujem polepšiť sa. prosím ťa, skrze krv Ježiša Krista, aby si mi odpustil. Ďakujem ti za všetko tvoje dobro, ale najmä za to, že si mi dnes mnohé milosti udelil, že si ma od zla milostivo uchránil. Prijmi odo mňa tento odchádzajúci deň na svoju česť a na spasenie mojej duše. daj mi pokojnú noc, aby – dobre odpočinutý - zajtra mohol som ti opäť slúžiť. Ako dobre si oddýchnem v túto noc, tak dobre si žiadam v teba veriť, v teba dúfať, teba milovať, svoje hriechy oplakávať a teba z celého srdca chváliť i velebiť.
Ježiš, Mária, Jozef, vám porúčam svoje srdce, svoje telo i svoju dušu. Svätý anjel strážca, všetci svätí a vyvolení Boží, orodujte za mňa. chráňte ma v túto noc od všetkého nebezpečenstva na tele i na duši a veďte ma k večnému životu.
Požehnanie všemohúceho Boha Otca, Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na mňa a na všetkých, čo ku mne patria a nech ostáva vždy s nami. Amen.
 
 
Modlitba o ochranu domu
Navštív, Pane, prosím ťa pokorne, tento náš pozemský príbytok rukou zhotovený. odvráť od nášho domu skazu a všetky nepriateľské nástrahy. Tvoji svätí anjeli, ktorí nás strážia, nech v našom dome neustále prebývajú. tvoje Božské požehnanie nech je s nami všetkými. Amen.
 
 
MODLITBA K SV. JOZEFOVI – k patrónovi dobrej smrti
Sv. Jozef, buď nám otcom v srdci svojom, vždy milostnom. Daj miestečko prosbám našim, neopusť nás časom žiadnym. Vypros milosť domu nášmu, stálu vernosť v dobu každú. By sme v láske a v pokoji tebe vždycky verní boli. By nás tu čnosť zdobila, k nebu viedla každá chvíľa. To je teraz prosba naša, čo nás k tebe vrúcne vznáša. Medzi nami ostávaj, potom bude u nás raj. Kľúče domu tebe dáme, stoj pri domu nášho bráne. Ochraňuj vždy starostlivo čo by domu uškodilo. Skrývaj našich milých i nás v srdci svojom vždy v každý čas. Nech žijeme v púti zemskom jak ty v dome nazaretskom a raz niekdy vo večnosti tešíme sa blaženosti. Amen.
Bože, rozprestri svoje požehnanie a zmilovanie na všetkých ľudí a duše v očistci, za ktoré sa modlím z lásky, priateľstva a povďačnosti. Amen.
 
 
 
denný povzdych k Najsvätejšiemu Srdcu ježišovmu
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, prameň všetkého dobra! zvelebujem ťa, verím v teba, dúfam v teba. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, prameň všetkého dobra! ľutujem všetky moje slabosti a hriechy. Venujem ti moje úbohé srdce. urob ho pokorným a trpezlivým, čistým a vyhovujúcim všetkým tvojim želaniam. dobrý Ježišu, pomôž mi, aby som žil v tebe a ty vo mne. Chráň ma v nebezpečenstve, potešuj ma v žiali a v zármutku. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, prameň všetkého dobra! Dopraj mi zdravia tela i duše, svoje požehnanie pre všetky denné práce a milosť dobrej smrti. Amen.
 
 
 
MODLITBA STAREJ MAMY
Priateľ detí, priateľ rodín, k tebe vnukov, vnučky vodím, aby ako dospelí, Bohu slúžiť vedeli. Čože im dám? Chcem dať veľa! Dám im teba za priateľa! Som už celkom stará mať. Naučiť som všetkých chcela zrak obracať na anjela, Boha vrúcne milovať. Ochráň mojich vnukov, vnučky! S nimi buď, keď prídu skúšky. By tie skúšky poľahučky mohli s tebou prekonať. Chráň nevestu, dcéru, zaťa, syn s pomocou tvojou ráta. Nech v modlitbe prídu spolu k nedeľnému tvojmu stolu. Nech prednesú vďakyvzdanie za chlieb, prácu, požehnanie. Prosím tak ja, stará mať, by plnili Božiu vôľu, žehnaj prácu, pole, roľu. v radosti by mohli žať, spolu s tebou stolovať. Nakloň svoj sluch k mojim prosbám. Mňa, starú mať, ráč vyslyšať. Amen.
 
 
Modlitba rodiča za svoje deti
Bože môj, Pane môj, modlitba moja ku tebe letí, ochraňuj, pamätaj na moje deti. Z večera i z rána všetky ich stráž, nebeskú bránu otvoriť im ráč. Neveru do duše nech nevtiahne im doba, nech ich nezvedie vo svete zloba. Odpusť mi, prosím, v čom som ja schybil(a), zabudni na to, čím som ťa zranil(a). Pritiahni ku sebe moje deti blíž, nedaj im pošliapať tvoj svätý kríž.
Ó, Bože, ukrižovaný Spasiteľu, zapáľ srdcia mojich detí ohňom svojej lásky. Udeľ im silnú vieru, smelosť a múdrosť pre spásu seba i svojich blížnych. Amen.
 
 
povzdych K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Božia Matka a Panna, tvoju vznešenosť oslavujeme, tvojej pomoci sa doprosujeme, tvoj milostivý obraz uctievame. Ty si Matka milostí, ty si nádej sveta. Neodvracaj sa od našich prosieb, keď nás vidíš v núdzi, ale zbav nás všetkých našich nedostatkov. Matka naša, v námahách nám pomáhaj, v bolestiach nám dopraj úľavy, v súženiach nás potešuj, v zápase nás posilňuj. Vypros kresťanom zjednotenie, duchovným svätú horlivosť, hriešnikom odpustenie, nábožným v dobrom zotrvanie, zomierajúcim spasenie, dušiam v očistci večnú slávu. Amen.
 
 
Modlitba k panne márii pomocnici
Drahá Matka Boha môjho, prijmi ma za celkom svojho. Dokiaľ žijem, tak sa modlím, Matka Božia, vždy som tvojím. Tvojím v kríži a v horkosti, tvojím v čase, vo večnosti. Keď kríž tlačí, horkosť páli, srdce plače, kvíli v žiali. Drahá Matka, pozri ranu, balzam lásky polož na ňu. Nech je srdce ubolené, láskou tvojou uzdravené. Matka drahá, k tebe vzdychám, milá Matka, v teba dúfam. Matka drahá, zastaň sa ma, Matka lásky, ochraňuj ma.
Ó, Matka, príď a pomáhaj mi trpieť. Ó, Matka, príď a pomáhaj mi bojovať. Ó, Matka, príď a pomáhaj mi zvíťaziť. Ty pomôcť môžeš, najmocnejšia! ty pomôcť chceš, najčistejšia! ty pomôcť musíš, najvernejšia! ty pomôžeš, najsvätejšia!
Kto ťa darmo vzýval, o pomoc prosieval, kto sa darmo k tebe dôverne modlieval? Preto vrúcne prosím, volám vo dne v noci! Mária, buď nám vždy, stále na pomoci! Amen.
 
 
Mária, posila skúšaných, trpiacich a umierajúcich
Mária, Matka trpiacich, stoj pri posteli každého chorého! Buď pri tých, ktorí v túto chvíľu strácajú vedomie a zomierajú; ktorí bojujú posledný boj so životom; ktorí nemajú nádeje na vyliečenie; ktorí v bolesti bedákajú; ktorých nikto neošetruje; ktorí by chceli chodiť, ale musia ležať; ktorí by chceli odpočívať, ale nemôžu; ktorí sú nespokojní s údelom choroby; ktorí musia dlhé noci prebdieť s otvorenými očami; ktorých popri chorobe trápia starosti o deti; ktorí sa musia rozlúčiť so svojimi životnými plánmi; ktorí neveria vo večný život; ktorí sa búria proti Bohu; ktorí nevedia, že Ježiš Kristus, tvoj Syn, trpel za aj za nich!
Mária, Matka, buď posilou všetkých trpiacich! Amen.
 
 
Pod tvoju ochranu
Pod tvoju ochranu sa utiekame Svätá Božia rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.
 
 
ZASVäteniE seba i rodiny
Mária, Matka moja, zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i vo smrti, aby ma chránilo od záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí. preto sa odovzdávam tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Vzdávam sa seba a dávam sa tebe, moja najdrahšia Matka, na celú večnosť bez výhrady a neodvolateľne. Vrhám sa do tvojho Nepoškvrneného Srdca a prosím ťa aj za moju rodinu. Nepoškvrnené Srdce Márie, buď nám svetlom i cestou na zemi.
Celý som tvoj a všetko, čo mám, je tvoje, môj najmilší Ježišu, skrze Máriu, tvoju presvätú matku. Amen.
 
 
K Bolestnej matke
Drahá bolestná Matka Mária, potrebujem ťa! Potrebujeme svetlo, ktoré vyžaruje z tvojej dobroty. Potrebujeme útechu, ktorá vychádza z tvojho srdca. potrebujeme pokoj, ktorého si ty kráľovnou. V plnej dôvere ti zverujeme svoje potreby. zverujeme ti svoje bolesti, aby si ich zmiernila. zverujeme ti svoje telo, aby si ho uzdravila. zverujeme ti svoje srdce, aby si ho naplnila ľútosťou a láskou. Zverujeme ti svoju dušu, aby obsiahla spásu.
Rozpomeň sa, nepoškvrnené a bolestivé srdce, veď tvojim svätým slzám Ježiš Kristus nič neodoprie. Láskavá matka, spoj svoje slzy s našimi, aby tvoj Boží Syn nám udelil milosť, o ktorú ťa vrúcne prosíme. Ó, Matka lásky, bolesti a milosrdenstva, vypočuj nás, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Amen.
 
 
 
PRIJÍMANIE SVIATOSTí
Sviatosť je pre mňa viditeľným znamením toho, že Boh je prítomný v mojej chorobe. Prijímam neviditeľnú Božiu silu a milosť, ktorá mi umožňuje moje utrpenie spojiť s obetou Ježiša Krista na kríži. Ak cítim vinu alebo nepokoj vnútra, očisťujem sa vo sviatosti zmierenia. Je to zakúšanie Božieho milosrdenstva cez človeka - kňaza, ktorý mi pomáha svojou ľudskou solidaritou.
Niekedy vo vážnej chorobe, pred ťažšou operáciou, vo vysokom veku a v nebezpečenstve smrti dostávam posilu cez sviatosť chorých. Vierou v bytostnú prítomnosť Ježiša Krista vo svätom pomazaní dostávam pokoj, silu a trpezlivosť. Pritom sa uzdravovaná duša stáva plnou Božej blízkosti a odovzdanosti do Božích rúk. Tak môže i moje choré telo pocítiť silu uzdravujúcej moci. Eucharistia - Boží chlieb - je posilou pre mňa v utrpení. Ním sa živí moja duša a posilňuje sa moje telo. V tomto pokrme nachádzam zmysel svojho utrpenia. S Kristom môžem konať obetu za seba, blízkych a za svet.
Nech mi teda, Bože, tieto znaky tvojej prítomnosti pomáhajú dosiahnuť životný cieľ. Amen.
 
 
MODLITBA PRED SVäTÝM PRIJÍMANÍM
Môj Bože, to, čo o chvíľu prijmem, sa zdá byť iba kúskom chleba. Ale verím, že cez kňaza sa tento chlieb mení na tvoje sväté Telo a Krv. Ja verím v túto premenu, lebo si to sám povedal a ty nemôžeš klamať.
Môj Bože, ty vieš, kto som, a predsa túžiš prísť ku mne. Pane, nie som hoden, aby si prišiel ku mne. chcem ťa privítať a prijať s čo najväčšou úctou a láskou. Kto ma môže lepšie poznať, kto ma môže viac milovať a   kto mi môže lepšie pomôcť ako ty? Veď ty si ma stvoril pre seba. Môj Bože, dúfam, že prijímaním tvojho Tela a Krvi, cez tvoju dobrotu a milosrdenstvo, dosiahnem z neba všetky potrebné milosti. Nik nemôže uskutočňovať plány môjho života lepšie ako ty. Daj mi teda svoju milosť a pokoj, lebo ja iba tebe celkom dôverujem.
Drahá Božia Matka Mária, Ježiš príde o chvíľu ku mne. Ty vieš, čo odo mňa očakáva. Či si to nebola ty, ktorá prvá privítala Ježiša, keď prišiel v Betleheme na svet? Buď teda pri mne v týchto chvíľach, keď budem i ja s ním. Vnukni mi, čo mu mám povedať, klaňať sa mu, ďakovať mu, spolucítiť s ním, rozpovedať mu všetko, čo potrebujem ja a čo potrebujú tí, za ktorých mám v úmysle modliť sa. Amen.
 
 
MODLITBA PO SVäTOM PRIJÍMANÍ
Môj Pán a môj Boh, Ježišu môj, milujem ťa! Hoci ťa nevidím, pevne verím, že si so mnou, ako si ty bol s tvojou Matkou Máriou na zemi. Klaniam sa ti, lebo z tvojich rúk som vyšiel a k tebe sa vrátim. Dovoľ mi prísť do tvojho domu, aby som sa tam mohol večne s tebou radovať. Aká cenná je tvojmu srdcu moja duša, utvorená na tvoju podobu, vykúpená tvojou krvou a určená zdediť nebo! Teraz ťa, Ježišu, pokorne prosím, daj mi lepšie zdravie tela i duše a tento dar vyprosujem i pre všetkých ostatných ľudí. Požehnaj všetkých kňazov a rehoľníkov, aby rástli vo  svätosti a v horlivosti za spásu duší. Buď milostivý k hriešnikom a k zomierajúcim a daj večný pokoj a spásu dušiam v očistci. Ježiš, som ti veľmi vďačný za tvoju návštevu. Zo všetkých návštevníkov si dnes najvítanejší ty. Požehnaj ma a príď ku mne opäť. Buď so mnou stále, aby som neupadol do hriechu. Som slabý, a preto skladám všetku moju dôveru v teba. Daj mi milosť vytrvať v dobrom a v láske až do konca. Amen.
 
 
Poďakovanie po sv. prijímaní
Vitaj, ó, Ježišu, môj Božský hosť z neba, ktorý prišiel ku mne pod spôsobom chleba. Moje srdce teraz je tvojím svätým chrámom, dávam ti ho celé, len ty buď v ňom kráľom. Klaniam sa ti Kriste, ako k Bohu svojmu, hoc ti nevládzem dať úctu dôstojnú. Preto vrúcne vzývam vás, anjelské zbory, nech sa spolu s vami môj duch jemu korí. Z vďačnosti čo ti dám, Ježišu môj drahý? Veď s tebou v duši mám všetky božské dary! Prijmi zlato lásky, čo z teba pramení, kadidlo zbožnosti, myrhu utrpení. Prosby najmä dvoje k tebe Ježiš mám, v milosti nech žijem a v nej nech aj skonám. Ty mi buď v myšlienkach, v rečiach a v skutkoch mojich, bys ma raz zaradil medzi svätých svojich. Amen.
 
 
Vyznanie sv. Jána Zlatoústeho
Verím, Pane, a vyznávam, že ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov a ja som prvý z nich!
Prijmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo tvojim nepriateľom, ani ti nedám bozk ako Judáš, ale ako zločinec sa ti vyznávam!
Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva! Vládca, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva! Svätý, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva! Prijatie tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, očisti moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. Amen.
 
 
 
DUCHOVNÉ SVäTÉ PRIJÍMANIE
Ježišu, tak veľmi ťa túžim prijať do svojho vnútra! Viem, že predovšetkým ty napĺňaš moje srdce dobrom a pokojom. Túžby môjho srdca sú také veľké, že ich iba ty môžeš naplniť. Odovzdávam sa ti s mojou chorobou i s neschopnosťou byť dnes na sv. omši a tam ťa prijať v Najsvätejšej Eucharistii pod spôsobom chleba.
Ježišu, tak veľmi túžim po tomto pokrme! Verím, že ty si večný Boh a môžeš ma vždy naplniť, lebo v tvojej moci je všetko. Naplň ma teda svojou Božskou prítomnosťou! Príď ku mne! Chcem žiť v tebe. chcem, aby si ty žil vo mne. Chcem byť spojený(á) s tebou!
Staň sa v túžbe prijaté Telo Kristovo posilou pre moje telo i pre moju dušu. Amen.
 
 
Modlitba o vnútorné uzdravenie
Pane Ježišu! Daj mi silu začať boj o vnútorné uzdravenie a nedovoľ, aby som po započatí zostal stáť na pol ceste a vrátil sa do starého zajatia. Daj mi silu vydržať a strpieť počiatočnú vnútornú bolesť, ťažkosti a vnútorné boje a bezhranične to obetovať za tých, ktorým som v minulosti ublížil, pohoršil ich a nebol vzorom vo viere. Daj mi silu umrieť starému duchovnému, citovému a hodnotovému životu. Daj mi dar znovuzrodenia, daj mi vstaťz mŕtvych k novému, pravému, očistenému vnútornému životu, ktorý mi prinesie pokoj, rozvahu a harmóniu v srdci.
Pane Ježišu! Ty si povedal: „proste a dostanete!“ Prosím teda, prosím o vnútorné uzdravenie, aby moje myšlienky nesnívali o žiadnom inom ideálnom vzťahu ... iba o „super“ vzťahu s tebou jediným! Amen.
 
 
Modlitba za kňazA
Pane Ježišu, ďakujem ti, že máme medzi sebou kňaza, tvojho služobníka a správcu Božích tajomstiev. Prosím ťa, daj mu vernosť a vytrvalosť v tejto svätej službe a nám daj živú vieru, aby sme v ňom videli tvojho posla. Urobil si ho našim vodcom a duchovým otcom; daj mu ducha múdrosti a rady, daj mu úprimnosť otcovskej lásky a nám dar úcty a oddanosti, aby sme s vierou počúvali jeho slová a s radosťou sa zhromažďovali okolo tvojho oltára, na ktorom on koná sväté tajomstvá. Daj nám i jemu svätú trpezlivosť a vzájomné porozumenie. Daj mu zdravie a silu pre jeho zodpovednú službu. Naplň ho duchom horlivosti a svätosti, aby bol vždy našim dobrým pastierom a aby nás priviedol do neba. Amen.
 
 
Modlitba za kňazov
Pane Ježišu Kriste, ty ako dobrý Pastier prebývaš medzi nami v Najsvätejšej Sviatosti. Zošli zo svätostánku   prebohaté dary   svojich milostí na našich duchovných otcov. Daj im všetky milosti, ktoré sú potrebné k ich a k nášmu spaseniu. Posilňuj ich, aby verne bedlili nad stádom svojím, ktoré im zveril Duch svätý. Žehnaj ich, keď v modlitbách srdce svoje k tebe pozdvihujú. Žehnaj ich, keď v kňazskom úrade pracujú pre spásu nesmrteľných duší. Učiň ich pastiermi  podľa Srdca svojho, aby keď prídeš súdiť pastierov a ich stáda, boli korunou a radosťou našou a aby dosiahli nevädnúcu korunu života večného. Amen.
 
 
 
K presvätej tvári Pána JežišA
Ó, Ježišu, ktorý si sa stal pri svojom umučení akoby tieňom človeka a mužom najväčších bolestí. uctievam si tvoju svätú božskú tvár, na ktorej žiari krása a vznešenosť Božstva. z tých zohavených čŕt poznávam tvoju nekonečnú lásku a úpenlivo túžim čo najvrúcnejšie ťa milovať i podnecovať, aby ťa milovali všetci ľudia. Slzy, ktoré tiekli z tvojich očí, sú pre mňa ako skvostné perly, lebo ich nekonečnou cenou si vykúpil duše úbohých hriešnikov. Ó, Ježišu, tvoja tvár je jediná krása, ktorá uchvacuje moje srdce.
viem, že na zemi neuzriem sladkosť tvojho pohľadu, že nepocítim nevýslovnú slasť bozku tvojich svätých úst. Úpenlivo ťa preto prosím, vtlač mi do srdca a do mysle svoju svätú podobu, objím ma svojou nekonečnou láskou, aby ma rýchlo strávila, aby som sa mohol čo najskôr pozerať na tvoju svätú tvár v nebi. Amen.
 
 
Modlitba ku rane na pleci Ježišovom
sv. Bernard opýtal Pána Ježiša, že ktorá bola jeho bolesť najväčšia, o ktorej ľudia nevedia a preto najmenej na ňu myslia. Pán Ježiš mu povedal:
mal som na pleci hlbokú, tri palce širokú ranu, ktorú mi urobil svojou ťarchou kríž, ktorý som niesol a na ktorom som zomrel. Táto rana bola najbolestnejšia a predsa je najmenej uctievaná. Keď ma chceš potešiť a radosť mi urobiť, preukáž denne zvláštnu úctu k tejto mojej rane pretrpenej na pleci. Buď presvedčený, že o čokoľvek ma budeš prosiť s odvolaním na ranu na mojom ramene, vypočujem ťa. Ctiteľom tejto rany na mojom ramene dám zvláštne milosti.
Ó, ukrižovaný Ježišu, pozdravujem ťa. prejavujem najhlbšiu úctu tvojej rane, ktorú urobil na tvojom ramene ťažký kríž. Čo najsrdečnejšie ďakujem za veľkú bolesť tvojej rany na pleci, pretrpenej za mňa. Ja ťa zo srdca ľutujem, utešujem, milujem a to aj za tých, ktorí ťa hriechmi zbytočne urážajú a tak ti bolesť obnovujú.
Pohľadom na hroznú ranu tvojho pleca, zavinenú našimi hriechmi, ťa vrúcne prosím, ráč mi dať milosť dokonalej ľútosti nad mojimi hriechmi a blaženú smrť v tvojom náručí. Amen.
 
 
Áno životu – modlitba za ženy pred pôrodom
Milý Bože, Pán života! obdar budúce matky radosťou, odvahou a silou, aby mohli na svet priviesť nový živý zázrak. Obdar ich hrdosťou a vďačnosťou, lebo budú bohaté ako kráľovná - budú mať svoje vlastné dieťa!
Svätá Mária, najdrahšia Matka! daruj čakajúcim ženám svoje materinské srdce, ktoré je také plné lásky a pokory. ukáž budúcim matkám, že môžu byť zo všetkých najviac šťastné, ako si bola ty v betlehemskej maštaľke.
Ó, Pane, narodený a vychovávaný v rodine ako jeden z nás! naplň ženy v požehnanom stave plnosťou svojej vykupiteľskej lásky, aby čistú lásku dokázali dávať svojmu dieťaťu. Nech sa ich deti narodia bez problémov a zdravé. Nech sa každé dieťatko narodí ako očakávané a milované. Nech si všetky matky uvedomujú, že svojím materinským postojom môžu najviac priniesť k chápaniu a oslave daru života. Amen.
 
 
Odovzdávam Ti svoje srdce(Matka Tereza z kalkaty)
Pane, chceš moje ruky? Chceš, aby dnes tieto ruky pomáhali chudobným a chorým, ktorí ich potrebujú? Pane, dnes ti odovzdávam svoje ruky.
Pane, chceš moje nohy? Chceš, aby dnes tieto nohy navštívili tých, ktorí potrebujú priateľa? Pane, dnes ti odovzdávam svoje nohy.
Pane, chceš môj hlas? Chceš, aby sa dnes tento hlas prihováral tým, ktorí potrebujú počuť slová lásky? Pane, dnes ti odovzdávam svoj hlas.
Pane, chceš moje srdce? Chceš, aby dnes toto srdce milovalo osamelého človeka len preto, lebo je to človek? Pane, dnes ti odovzdávam svoje srdce. Amen.
 
 
Zasvätenie sveta Božiemu milosrdenstvu(Ján Pavol II.)
Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, tebe dnes zverujeme osudy sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili tvoje milosrdenstvo, aby v tebe, Trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!   Amen.
 
 
Prosba o milosrdenstvo (matka Tereza z Kalkaty)
 
Pane, túžim sa celý premeniť na tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom teba! Nech tá najväčšia Božia vlastnosť, Jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych!
 
Pomôž mi, ó, Pane, aby moje oči boli milosrdné, aby som nikdy neupodozrieval a nesúdil podľa vonkajšieho zdania, ale všímal si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné a prichádzal im na pomoc. Pomôž mi, aby môj sluch bol milosrdný, aby som bol vnímavý na potreby mojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu mojich blížnych. Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol milosrdný, aby som nikdy nehovoril zle o blížnych, ale pre každého mal slovo útechy a odpustenia. Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som vedel svojim blížnym robiť len dobre a sám si vyberal ťažšie a namáhavejšie práce. Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľal pomáhať mojim blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť. Mojim pravým odpočinkom nech je služba blížnym. Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné, aby som vedel spolucítiť s utrpením blížnych. Nikomu neodmietnem svoje srdce. Budem úprimný aj voči tým, o ktorých viem, že budú zneužívať moju dobrotu a sám sa ukryjem v najmilosrdnejšom Ježišovom Srdci! Amen.
 
 
modlitba za jednotu v našom národe
Nech nás všetkých naplní sila Ducha Svätého! Nech sa v našom národe zrodí vôľa trpezlivo zápasiť za udržanie pokoja a slobody. Nech sme každý deň schopní budovať našu spoločnú budúcnosť upierajúc pohľad na tajomstvo kríža.
nech sila Ducha Svätého obnovuje tvárnosť zeme a našej krajiny. Nech sa zachová Božie kráľovstvo v našom osobnom i rodinnom živote, v živote spoločnosti a štátu. Nech z nášho národa zmizne egoizmus, nech silnejší nepohŕdajú slabšími. Nech sa stratí nenávisť a predsudky voči tým, ktorí majú iné názory a presvedčenie.
Nech nás Duch Svätý naučí prekonávať zlo a vidieť brata aj v tom človekovi, ktorý koná zlo a nezbavovať ho práva na obrátenie. Nech nás Duch Svätý naučí poznávať svoje vlastné hriechy, aby sme nezačínali dielo obnovy vyberaním triesky z oka svojho brata. Nech Duch Svätý vdýchne do nás horlivosť, aby sme dobro chránili, podporovali a odvážne obhajovali. Nech sa chránime od účasti na klamstve, ktoré rozkladá a rozbíja národ i svet. Nech máme odvahu žiť v pravde. Nech v našom národe nechýba každodenný chlieb. Nech Boh požehnáva našu prácu.
Bože, vodca a Pán národov! Pomôž nám! Kriste, ktorý si nás miloval až do krajnosti, ochráň nás! Duchu Svätý, ktorý si s nami, zjednoť nás! Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás a za celý náš národ! Amen.
 
 
MôJ BOŽE, TERAZ PRICHÁDZAM K TEBE
Ty nielenže vieš všetko lepšie, ale máš so mnou tie najlepšie úmysly. Môže to byť aj ťažké, ale u teba jediného je pokoj. Ty poznáš správnu cestu pre mňa. Pomôž mi, aby som ti úplne dôveroval. Prikry ma plášťom svojej lásky a znášaj ma v trpezlivosti, mňa slabého a úbohého. Nech tvoja milosť pristúpi k mojej biede a pozdvihne ma. V tebe nebudem zahanbený.
veď ma za ruku, Pane, lebo len s tebou neprestajne kráčam vpred. Bez teba neviem, kadiaľ mám ísť, ty zostaň pri mne stále a veď ma. Ak plnosť tvojej moci necítim hneď, viem predsa: ty so mnou si, ja kráčam vpred k nebesiam.
Za ruku veď ma, Pane, ty ma veď. Otče, neprosím ani o zdravie, ani o chorobu, ani o život, ani o smrť, prosím len o to, aby si ty rozhodoval o mojom zdraví a chorobe, o mojom živote i smrti, všetko tebe ku cti a mne na spasenie. Ty jediný vieš, čo mi slúži k dobrému, ty jediný si Pánom, preto konaj, čo ty chceš. Len nech je moja vôľa s tvojou zajedno. Deň dňu hovorí, že môj život je putovaním k večnosti. Ty nádherná večnosť, nech si moje srdce na teba privyká. Verím, že môj domov nie je v tejto časnosti. Amen.
 
 
Modlitba za dôveru v Božiu prozreteľnosť
Pane Ježišu, ty si nám povedal, že nebeský Otec sa o všetkých nás stará tak, ako sa stará o vždy krásne poľné ľalie a nebeské vtáčky. buď našim učiteľom, ty, pre ktorého sa nenašlo miesta, kde by si mohol zložiť svoju unavenú hlavu. Uč nás dôverovať v nepretržitú Otcovskú prozreteľnosť a v bohatstvo Jeho milosti. pomôž nám prekonať našu ľudskú nestálosť a chamtivosť. Chamtivosť ešte nikdy nikoho neurobila šťastným. Daj nám silu, aby sme sa vedeli odovzdať do Božích rúk, aby sme mohli pokojne prijímať a plniť Božiu vôľu.
Požehnaj, Pane, používanie peňazí vo svete, aby boli nasýtení hladní, zaodetí nahí, aby chudobní našli útočisko, aby chorí boli ošetrení.
Pane, daj nám svojho Ducha, aby sme skrze vieru, ktorou nás napĺňaš, jasne spoznali, že sme pre teba i pre tvojho Otca cennejší ako všetky poľné ľalie a nebeské vtáčky. Amen.
 
 
Modlitba KRISTOVHO uzdravenia
Ježiš ti hovorí: Syn môj, dcéra moja, brat môj, sestra moja! Vôbec ťa neodsudzujem. Milujem ťa od počiatku takého, aký si. Nepozerám sa na tvoj hriech a na tvoje nedostatky, ale na teba. Moje oči sa dívajú rovno do tvojich očí. Pozerám sa na teba, všetko vidím a hovorím ti - milujem ťa rovnako od počiatku! Práve preto, že ťa stále milujem, prosím, uver vo mňa, odovzdaj sa mi dobrovoľne, veľkodušne a celý. dôveruj mi, odovzdaj sa mi aj s tvojimi hriechmi a slabosťami!
 
Ježiš ti hovorí: Buď odvážny a povedz mi takto! Pane, dobre teda! Tu je môj život, tu je moja choroba tela i duše, tu je moja prílišná starosť o pozemský a telesný život, tu je moja nevera, tu je môj hriech. Pane, prosím, uzdrav ma! Pane, prosím, uzdrav ma od ... (vymenuj všetko, čo ťa ťaží). 
Pane, polož svoje ruky na moje rany, uzdrav moju neporiadnu minulosť a všetko mi odpusť! Daj, aby tvoja uzdravujúca moc prenikla až pod korene mojich chýb! prosím ťa, očisti moje krstné rúcho, aby bolo opäť žiarivé a čisté! Očisti moje zaťažené srdce, aby bolo opäť spokojné a šťastné! Očisti moju poblúdenú myseľ, aby bola opäť jasná, pravdivá a odolná klamstvu!
Očisti moju oslabenú vôľu, aby bola opäť rozhodná, silná a odolná lenivosti! Očisti moje city a túžby, aby som opäť miloval bez egoizmu, sebalásky, bez márnej slávy, s cieľom nie telesného, ale vnútorného uspokojenia!
Ježiš ti hovorí: Prijímam tvoju úprimnú prosbu, lebo ťa milujem.  dovoľ mi, aby som hneď teraz urobil, čo žiadaš, aby som ťa hneď uzdravil! Dovoľ mi uzdraviť ťa tak, ako sa mne páči a ako to ja chcem. Milujem ťa, neklaď mi prekážky a urob, čo ja chcem! Dôveruj mi vo všetkom!
Ja hovorím Ježišovi: Pane Ježišu, iba ty poznáš všetky moje slabosti a ťažkosti, lepšie ako ja sám. Ty poznáš úklady Zlého. Ďakujem ti, že ma chceš hneď od všetkého uzdraviť. V tvojom novom zdraví chcem žiť do konca života, jedného dňa umrieť a prísť k tebe do večnosti! Amen.
 
 
MODLITBA DôVERY
Otče môj, ako tvoje choré dieťa ťa prosím, pomôž mi, lebo často vo svojej biede už neviem ako ďalej. Kto iný mi pomôže, ak nie ty sám, môj Otče, ktorý si   ma stvoril, ktorý poznáš biedu môjho života a ktorý jediný máš moc to všetko zmeniť. Tebe predkladám svoju biedu a prosím! Ak je to tvoja vôľa, zasiahni a znovu ma pozdvihni, aby som mohol ďalej slúžiť tam, kde si ma postavil a kde na mňa čakajú moji drahí. Ak si však rozhodol inak, nech sa stane tvoja vôľa - tá je najlepšia! Ako skutočné dieťa sa chcem skloniť pod tvoju vychovávajúcu ruku, aby moje bremeno bolo ľahšie, pretože ho prijímam z tvojej ruky. V duchu teraz bozkávam tvoju otcovskú ruku a volám: Áno, Otče, nalož na mňa, rád to chcem  niesť! Lebo ja viem, že ty na mňa v mojej chorobe hľadíš očami lásky, veď je napísané: „koho miluješ, toho prísne vychovávaš!“ ty máš na mysli moje večné spasenie a chceš ma osláviť pre celú večnosť. K tomu ma chceš pripraviť aj týmto utrpením. Všetky moje túžby a želania kladiem do tvojej ruky! Urob so mnou i s mojou chorobou, ako ty chceš a kedy chceš. Ja viem, že ty všetko dobre urobíš. Amen.
 
 
PROSBY O SILU TRPIEŤ
Pane Ježišu, daj mi silu, ktorú potrebujem, silu trpieť. Otváram ti svoje srdce, naplň ho svojou láskou a ochotou k ceste kríža, ktorou ma vedieš za sebou. Otváram svoje ústa, naplň ich slovami vrúcnej vďaky za všetko dobré, čo som prijal počas mojej choroby, naplň ich slovami dôvery v tvoju lásku, ktorá nenaloží viac, než vládzem uniesť, ktorá vymerala váhu môjho kríža.
Otče môj, dôverujem tebe, tvojej láske i tvojej moci, veď ona je väčšia ako bieda mojej choroby a môže nad ňou zvíťaziť. Aj keď sa nemôžem veľa modliť a veľa hovoriť, nech ti moje srdce predkladá vždy toto jedno: Môj Otče, dôverujem ti, tvoja láska mi dáva pomoci, mne, slabému dieťaťu. Môj Otče, ty ma miluješ, ty ma   nesieš vo svojom náručí. Ja spočívam v dôvere, ticho ako dieťa na tvojom srdci, lebo ty, Otče, zmýšľaš so mnou otcovsky. Áno, Otče môj, verím ti! Amen.
 
 
Modlitba v ťažkých nociach
Pane Ježišu, ty vidíš moje noci plné múk a spolu so mnou nesieš moje bolesti. Pomôž mi všetky bolesti znášať v jednote s tebou, ty veľký muž bolesti. Pomôž, nech ich trpezlivo prijímam, a tak ich ľahšie unesiem.
Ďakujem ti, že ty, Pane Ježišu, si bol vo všetkých bolestiach skúšaný a pokúšaný, preto mi môžeš a chceš pomôcť. Ty nedovolíš, aby som bol pokúšaný nad moje sily. Ďakujem ti, že si nám svojím príkladom ukázal, že utrpenie prináša slávu. Preto smiem vedieť, že aj cez moju chorobu sa dejú veľké veci, keď ju v pokore z tvojej ruky prijímam a v láske k tebe a s tebou ju nesiem. Áno, z každej dlhej a bolestiplnej nočnej hodiny raz vzíde semeno môjho „ Áno, Otče!“ a prinesie úrodu. raz to všetko premeníš v žiaru večnosti a radosti. A tak chcem v každej ťažkej hodine hovoriť: Nedbám na bolesti, biedu a utrpenie, lebo „tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás“. Amen.
 
 
Za osobitnú milosť v ťažkostiach
Ó svätá Matka milostí, Panna Mária, orodovnica v beznádejných situáciách, pod ťarchou skúšky sa k tebe utiekam. Osloboď moje úbohé srdce od úzkostí, ktoré ho zvierajú a navráť pokoj mojej zronenej duši. Teba Boh ustanovil za orodovnicu v bezútešných situáciách. Vrúcne ťa prosím, vypros mi milosť, aby som nebol sám, kto neokúsi účinnosť tvojho mocného príhovoru. Ak sú hriechy prekážkou pre splnenie mojich prianí, vypros mi milosť úprimnej ľútosti a odpustenia skrze svätú spoveď. V každom prípade nedovoľ, aby som naďalej žil v takom veľkom zármutku. Mária, oroduj za mňa!
Ó Pane, vzhliadni na nádej, ktorú vkladám do teba! Vypočuj blahoslavenú Pannu Máriu, vždy Matku, ktorá sa prihovára za nás ľudí zarmútených, bez nádeje.
Ešte raz ju vyslyš a preukáž nám svoje milosrdenstvo. Amen.
 
 
MODLITBA PRED OPERÁCIOU
Otče môj, ty si moje útočište, ty jediný. Volám k tebe, Pane, prenes ma šťastlivo touto operáciou a daruj mi pomoc a uzdravenie. Ty sám veď ruku lekára, aby sa operácia podarila. Ďakujem ti, že smiem vedieť, že lekári sú tvoje nástroje a tvoji asistenti, a že sa stane len to, čo si ty, môj Otče, pre mňa v láske pripravil. Prevezmi do svojich rúk nasledujúce hodiny, nastávajúci deň, nech úplne spočívam v tebe. A keď mi daruješ tú milosť, že sa po operácii znovu prebudím, nech je mojou prvou myšlienkou a mojím prvým slovom poďakovanie tebe. Keď sa teraz pri tejto operácii s celým mojím telom i životom tebe zverujem, nech aj všetko ostatné v mojom živote je postavené do tvojho svetla. Preto skôr než sa podrobím operácii, chcem tebe, a kde je to potrebné, i ľuďom, vyznať všetky svoje hriechy a prijať tvoje odpustenie. Môj Pane Ježišu, všetko, čo príde, chcem očakávať v pevnej dôvere! Ja som tvoj a ty si môj, a nič ani v živote ani v smrti ma neodlúči od tvojej lásky. Amen.
 
 
 
Modlitba v ťažkej chorobe
Pane Ježišu, moje telo je postihnuté chorobou, cítim sa ohrozený a vôkol seba nenachádzam nič, čo by ma posilnilo. Ty, ktorý si stále prítomný, vypočuj môj nárek a premeň ho na modlitbu! Tebe obetujem ako prejav lásky všetky bolestné okamihy, ktoré prežívam. Predsa však, zmierni moje telesné a duševné utrpenie! Príď už a pomôž mi, veď ty môžeš všetko. Zošli aspoň svojho anjela utešiteľa, aby mi daroval tvoj pokoj! Pošli aspoň svoju matku, aby mi pomohla niesť tento kríž, ktorý je tiež tvojím krížom, ó môj ukrižovaný Spasiteľ! Amen.
 
 
MODLITBA V STAROBE
Pane, ty vieš lepšie ako ja, že deň zo dňa starnem a jedného dňa budem starcom. Chráň ma pred domnienkou, že musím pri každej príležitosti a ku každej téme niečo povedať. Zbav ma veľkej náruživosti chcieť dávať do poriadku záležitosti iných. Nauč ma, aby som bol rozvážny a ochotný pomáhať, ale aby som pri tom nezapáral a nerozkazoval. Zdá sa mi, že je škoda nerozdávať z prebytku múdrosti, ale ty, Pane, vieš, že by som si rád udržal zopár svojich priateľov. Nauč ma mlčky znášať svoje choroby a ťažkosti, ktoré stále pribúdajú a rok čo rok rastie chuť stále o nich rozprávať. Ani si netrúfam prosiť, aby si mi dal dar počúvať s radosťou druhých, keď rozprávajú o svojich chorobách, ale nauč ma aspoň trpezlivo to znášať. Tiež sa neodvažujem prosiť o lepšiu pamäť, ale prosím, aby som uznal, že moja pamäť sa nemusí zhodovať s pamäťou iných. Nauč ma tej obdivuhodnej múdrosti - uznať, že aj ja sa môžem mýliť. Posilni ma, aby som bol - aspoň ak je to len trochu možné – láskavý, lebo starý dudroš je dielo diabla! Nauč ma odhaľovať v iných ich nečakané schopnosti a daj mi krásny dar, aby som ich vedel obdivovať. Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechcem si sťažovať, ale tebe, Pane, to hovorím: bojím sa staroby. Cítim, že sa budem musieť lúčiť a nemôžem zastaviť čas. Deň za dňom strácam silu a prichádzam o bývalú krásu. Bol som pyšný na to, že sa ešte môžem porovnávať s mladými. teraz uznávam, že už nie som toho schopný a bol by som smiešny, keby som sa o to pokúšal. Ale ty, Pane, hovoríš: „Kto verí vo mňa, tomu narastú krídla, ako orlovi.“ Daj môjmu srdcu silu, aby som život prijal tak, ako ho riadiš – nie s mrzutosťou, nie so skleslosťou, nie ako odchádzajúci, ale ako pripravený k všetkému, k čomu ma ešte povoláš. A k tomu mi daj všetku silu srdca. Amen.
 
 
 
MoDlitba nevyslyšaného
Pane, prosil som ťa o zdravie, aby som mohol byť tu na zemi zdatnejší. Ty si mi daroval telesnú slabosť, aby som sa viac spoliehal na teba, ako na seba samého. Buď zvelebený, môj Bože Vykupiteľu!
Pane, prosil som ťa o vysokú inteligenciu, aby som mohol lepšie pochopiť svet a byť úspešný v svojom živote. Ty si mi dal zlyhávajúcu pamäť a ťažkopádneho ducha, aby som sa mohol skrze pokoru otvoriť tvojím tajomstvám. Buď zvelebený, môj Bože Vykupiteľu!
Pane, prosil som ťa o zodpovedné miesto, aby som mohol presadiť dobré myšlienky a veci. Ty si dopustil, že som považovaný za nič a musím sa podrobovať, aby som sa mohol pripodobniť tvojmu ukrižovanému Synovi. Buď zvelebený môj Bože Vykupiteľu!
Pane, prosil som ťa o to, aby som našiel lásku a dal zmysel svojmu životu. Ty si ma obdaril tým, že môžem veriť v dobrotu ľudského srdca a dal si mi túžbu podeliť sa s touto vierou so všetkými nemilovanými, ktorých mi posielaš do cesty. Buď zvelebený, môj Bože Vykupiteľu!
Pane, prosil som ťa o vieru, ktorá vrchy prenáša. Ty si dovolil, aby som mal tiesnivé pochybnosti, ktoré ma nútia zostať pokorným a plne odovzdaným tvojej prozreteľnosti. Buď zvelebený, môj Bože Vykupiteľu!
Pane, prosil som ťa o šťastie pre svojich blízkych. Ty si ich obdaril najrozličnejšími skúškami a tak si mi pripomenul, že Ježiš a jeho blízki tiež trpeli, skôr ako vošli do radosti tvojho kráľovstva. Buď zvelebený, môj Bože Vykupiteľu! Amen.
 
 
 
Modlitba k dušiam v očistci
Ó, najvznešenejší Ježišu, pre krvavý pot, ktorý si zakúsil v Getsemanskej záhrade, zmiluj sa nad dušami v očistci! Ó, najvznešenejší Ježišu, pre utrpenie, ktoré si znášal pri bolestnom korunovaní tŕním, zmiluj sa nad dušami v očistci! Ó, najnežnejší Ježišu, pre bolesti, ktorými si trpel, keď si niesol kríž na Kalváriu, zmiluj sa nad dušami v očistci! Ó, najnežnejší Ježišu, pre utrpenie, ktoré si zakúsil pri hroznom križovaní, zmiluj sa nad dušami v očistci! Ó, najnežnejší Ježišu, pre utrpenie, ktoré si prežíval počas trpkej agónie na kríži, zmiluj sa nad dušami v očistci! Ó, najnežnejší Ježišu, pre nesmiernu bolesť, ktorú si podstúpil, keď si umieral nepochopený, všetkými odmietnutý a osamotený, zmiluj sa nad dušami v očistci!
duše v očistci, nech vás Ježiš, skrze svoju najsvätejšiu krv dokonale a skoro očistí! Obetujem tento dobrý skutok alebo obetu, aby urýchlil okamih, ak je to možné, kedy sa šťastne zrodíte pre nebo. Ja, rovnako úbohý hriešnik, do vašich rúk zverujem tento úmysel ... Pomôžte mi svojimi modlitbami! Amen.
 
 
 
Modlitba v úzkosti pred smrťou
Pane a Bože môj, ty poznáš úzkostlivé otázky môjho srdca. Možno táto choroba povedie čoskoro k smrti a ja budem musieť opustiť svoj pozemský život, svoju prácu, svojich drahých. A čo príde potom? Aká bude moja večnosť? Bože môj, ty vidíš, že moje srdce je plné otázok a neistoty. Bojím sa, Pane, upadnúť do tvojich rúk, lebo si svätý Sudca, ktorý pozná všetky moje skutky. Volám k tebe, buď mi milostivý, daruj mi pokoj a radosť. Preto ti, Pane, prinášam všetky svoje hriechy, ktoré som kedykoľvek urobil a ktorých som si vedomý! Odpusť mi ich! Prikry ich krvou Pána Ježiša. On moje hriechy vyniesol na kríž a roztrhol tam dlžobný úpis, ktorý svedčil proti mne. Tak sa ukrývam do vykúpenia Pána Ježiša Krista, do jeho milosti. Ty, Pane Ježišu, ma sám prenes cez tmavé údolie smrti domov k Otcovi. Ja ti dôverujem a kladiem sa ti do tvojich rúk. Dôverujem moci a láske, ktorá ma vykúpila. Ona ma nazýva svojím dieťaťom. Amen.
 
 
 
Príhovor za umierajúcich
Skúsenosť nocí, ktoré ľudia prebdeli pri zomierajúcich, nám ukázala, že vnútorná modlitba odriekaná z celého srdca bola veľmi často vyslyšaná a naši umierajúci bratia rýchlo nadobudli pokoj a v dôvere sa odovzdali Bohu.
 
Najsvätejší a najmilosrdnejší Otče, obetujem ti srdce tvojho milovaného Syna s celou jeho láskou, s celým jeho utrpením a so všetkými jeho zásluhami, ako zadosťučinenie za všetky hriechy, ktoré spáchali práve umierajúci ... (ktoré spáchal náš brat (sestra) M. (meno) ... počas života až do prítomného okamihu smrteľnej agónie. Úpenlivo prosím Pannu Máriu, aby predniesla tento dar pred teba, môj Bože a môj Otče. Za umierajúcich: Otče náš, ... Zdravas Mária, ... Sláva Otcu.
Najsvätejší a najmilosrdnejší Otče, obetujem ti srdce tvojho milovaného Syna s celou jeho láskou, s celým jeho utrpením a so všetkými jeho zásluhami, na doplnenie dobra, ktoré zomierajúci ... (ktoré náš brat (sestra) M. (meno) ... počas svojho života až do prítomného okamihu smrteľnej agónie zanedbal(i).
O to ťa prosíme, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
 
 
Ruženec k Matke Božieho milosrdenstva
 
 
Na začiatku
Zdravas Kráľovná, matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas. K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó milostivá a nad všetky pobožná ó, presladká Panna, Matka Božia, Mária.
 
 
Na veľkých zrnkách
Mária, Matka milosti a Matka milosrdenstva, chráň nás pred nepriateľmi a prijmi nás v hodine smrti.
 
 
Na malých zrnkách
Mária, matka milosrdenstva, vypros nám milosrdenstvo u svojho Syna.
 
 
Na záver
Najmilosrdnejšia Matka, ty otváraš pred nami dokorán svoju náruč a vystieraš ruky plné všetkých milostí a darov. Tvoje materinské srdce nám chce dať všetko, čo potrebujeme. Preto sa, povzbudení tvojou dobrotou, obraciame ne teba. Matka, vypros nám všetko, čo potrebujeme, ale predovšetkým sprav svojím silným príhovorom, aby sme bdeli nad čistotou a nevinnosťou; verne a vytrvalo sa snažili o detskú lásku k tebe a v srdci nosili obraz Srdca tvojho Syna. To Srdce nech nás chráni, spravuje a privedie do večnej blaženosti. Amen.
 
 
Litánie k Duchu Svätému
Sláva Otcu i Synu i duchu Svätému ... Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok u svojho služobníka! 
 
Buď zvelebený! (toto zvolanie sa opakuje za každou prosbou)
 
1.      Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej!
 
2.     Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho!
 
3.     Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať!
 
4.     Duchu Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha!
 
5.     Duchu Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky!
 
6.     Duchu Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo!
 
7.     Duchu Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne modliť!
 
8.     Duchu Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha – duše!
 
9.     Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo!
 
10.Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a v skromnosti!
 
11.   Duchu Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia!
 
12.Duchu Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne využívať drahocenný čas!
 
13.Duchu Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy!
 
14.Duchu Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam!
 
15.Duchu Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam!
 
16.Duchu Svätý, z ktorého plnosti sme prijali, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas!
 
17.Duchu Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným!
 
18.Duchu Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvalosť v dobrom!
 
19.Duchu Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi!
 
20.Duchu Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať!
 
21.Duchu Svätý, obšťastňujúce svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky!
 
22.Duchu Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby!
 
23.Duchu Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti!
 
24.Duchu Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým!
 
25.Duchu Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla!
 
26.Duchu Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí!
27.duchu Svätý, s tvojou Božskou pomocou nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse a k radosti Matky Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný sluha. Amen.
 
POMOCNÉ OTÁZKY K PRIJÍMANIU SVIATOSTI ZMIERENIA – ku sv. spovedi
JA:
Som zúfalý(á)? Hnevám sa, keď trpím? Hnevám sa na ľudí? Odpustil(a) som? Myslím si, že Boh ma za niečo trestá? Za čo? Som rád(a), že žijem? Spolupracujem pri liečení? Prijímam s vďakou starostlivosť zdravotníkov? Škodím si na zdraví? Podelím sa, keď má niekto nedostatok? Zaujímam sa o svoj zdravotný stav? Beriem liečbu zodpovedne? Bol(a) som malomyseľný(á) v pokušeniach? Zlyhal(a) som v myšlienkach fantázie, nečistoty? Mám strach? Z čoho? Z trvalej straty zdravia, rodiny, zamestnania, zo smrti?
BLÍŽNY:
Modlím sa za rodinu? Obetujem svoj zdravotný stav na úmysel niekoho? Pamätám, že Boh sa postará o mojich blízkych, aj keď mňa nebude? Ohováral(a) som? Klebetil(a) som? Bol(a) som netrpezlivý(á) k blížnemu? Závidel(a) som? Nadával(a) som na niekoho?
Urazil(a) som niekoho? Dokázal(a) som sa zmieriť? Mám úctu k zdravotnému personálu? Nepodplácal(a) som? Neobohacoval(a) som sa na úkor iného(inej)? Kradol(dla)som? Vrátil(a)som ukradnutú vec? Mal(a) som úctu voči osobe druhého pohlavia? Bol(a) som úprimný(á), tolerantný(á), otvorený(á) alebo rezervovaný(á) k spolupacientom na izbe?
BOH:
Dôverujem Bohu? Prejavujem svoju vieru modlitbou, počúvaním svätej omše alebo, ak je možné, aj účasťou na nej? Modlím sa ráno a večer? Bol(a) som poverčivý(á)? Čerpal(a) som silu z prijímania sviatostí? Viem, že som v Božích rukách? Spolieham sa len na schopnosti zdravotníkov? Bol(a) som nepokojný(á), keď sa mi modlitba nedarila? Veril(a) som, že Boh je so mnou, keď som smutný(á)? Veril(a) som okultným t.j. tajným liečebným postupom (mágia, reiki, Silvova metóda...)? Verím, že Boh je milosrdný a môže mi odpustiť všetky hriechy? Ako často prijímam túto sviatosť? Pamätám si, kedy som ju prijal(a) naposledy? Zmenilo sa niečo odvtedy v mojom živote? Viem, že Boh ma najlepšie pozná, lebo On „skúma moje srdce“?
S týmto vedomím môžem prijať cez kňaza Jeho odpustenie a dať zmysel svojmu pobytu v nemocnici.
 
 
 
 
Krížová cesta podľa zamyslení
 
1. zastavenie: Ježiš je odsúdený na smrť
Pilát odsúdil na smrť Pána Ježiša, hoci nič zlé neurobil. On z lásky k nám sa obetoval na kríži, aby nás vykúpil. Božia láska k nám je nekonečná. Mnohokrát zhrešíme a často si to ani neuvedomujeme. Pane Ježišu, pomáhaj nám spoznať svoje chyby, čím skôr ich oľutovať, aby sme sa stávali čoraz viac tebe podobní.
2. zastavenie: Ježiš berie kríž
Ježiš berie na plecia drevený kríž. My, ľudia naňho nakladáme ťarchu - ťarchu našich hriechov. Už aj tak dosť zničený Ježiš prijíma ďalšie utrpenie. To je obeta Boha za nás. Ten, ktorý nemal žiaden hriech, berie hriechy celého ľudstva a nesie ich - kvôli nám. Pane, daj mi silu, aby som dokázal vyhýbaním sa hriechu nezvyšovať tvoje utrpenie pod krížom. daj, aby som dokázal aj ja denne brať a niesť svoj kríž.
 
3. zastavenie: Ježiš prvýkrát padá pod krížom
Prvý pád. Ruky držiace kríž nemohol vystrieť dopredu. Padá. Na tvár, na kolená. Ďalšia z rán, ktorá zoslabuje už dosť vysilený organizmus. Pred Ježišom je ešte hodný kus cesty. Aj my často padáme pod ťarchou problémov každodenného života. Ísť či neísť? Nechať, či brať? Na každom rohu čaká diabol a ponúka nám svoje otrávené ovocie. Pane Ježišu, aby sme ti dokázali byť verní. Aj keď padneme, daj nám milosť, aby sme sa vrátili späť k tebe.
 
4. zastavenie: Mária sa stretá s Ježišom
Láskyplná matka sa stretá so svojím Synom na krížovej ceste. Ježiš je uprostred veľkého zástupu ľudí. Jedni ho trýznia, iní mu pomáhajú. Vieš si predstaviť svoju matku, keby na teba pozerala a ty by si nevyzeral ako človek? Bol by si dobitý k smrti, zbičovaný, tŕním korunovaný a ponížený. Jeho matka to musela znášať. Aj to ju muselo bolieť, keď sa Ježiš na ňu pozrel s tou najväčšou láskou. Príčinou bolesti a utrpenia jej Syna a jej žiaľu sme my, naše hriechy. Hriechy ľudského pokolenia. To tie ho priviedli na kríž.
 
5. zastavenie: Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž
Pane, Šimon hoc bol ustatý, vzal na svoje plecia cudzí kríž. My všetci vieme, že cesta k tebe vedie cez kríž. Často sa ho chceme striasť, zbaviť a nie ešte niesť cudzí kríž. No ty sám hovoríš: "Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma." Pane daj mi dobrých priateľov, ktorý by ma neopustili v núdzi. A daj, aby som v každom opustenom a trpiacom videl teba.
 
6. zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku
Tradícia spomína aj Veroniku. Nemohla ako Šimon niesť kríž a nikto ju ani k tomu nemohol nútiť. Ale ona ho celkom určite niesla s Ježišom, tak ako mohla, tak ako jej to diktovalo srdce. Utrela Pánu Ježišovi od krvi a prachu špinavú tvár. "Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." Pane, prosíme ťa, nauč nás všímať si tých, ktorí potrebujú našu pomoc a daj nám veľké srdce, aby sme konali skutky lásky.
 
7. zastavenie: Ježiš po druhýkrát padá pod krížom
Pane, už nemáš síl a tvoje bezvládne telo opäť padá pod ťarchou kríža na zem. Tvoje oči vidia dookola len výsmech a nepriateľstvo. Naše hriechy ťa tlačia k zemi. Aj naše hriechy sú nám príťažou a potláčajú našu vôľu. Rýchlo si zvykáme na zlo. Pane daj nám síl, aby sme bojovali proti tomuto zlu a mali pevnú vôľu.
 
8. zastavenie: Ježiš napomína plačúce ženy
Plač. Ženy pri pohľade na Ježišove utrpenie plačú nad ním. On im však hovorí: "Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale sami nad sebou, a nad svojimi synmi." Koľkokrát sa stáva, že nariekame zbytočne. Ježiš ako boží Syn nepotrebuje nárek žien. niesol svoj kríž dobrovoľne a z lásky k nám, aby nám boli odpustené hriechy. Nemáme oplakávať jeho utrpenie, ale náš život, naše hriechy, ktorými ho každý deň pribíjame na kríž. Nemáme však len stále nariekať, ale máme sa aj snažiť o nápravu a lepší život. Úspech si treba vybojovať. Preto ťa prosím Pane, daj mi silu zachovávať tvoje príkazy aby som vedel bojovať za dobro.
 
9. zastavenie: Ježiš padá tretí raz pod krížom
Už je to len kúsok na vrchol kopca. Ježiš vysilený a unavený nevládze niesť ťarchu našich hriechov, ktoré sa opakujú a tak opäť padá. Ťažké bremeno našej krehkosti a slabosti v podobe kríža Ho ešte viac pritláča k zemi a znásobuje pád. On sa však nevzdáva, neostáva na mieste, vstáva opäť hore, aj keď mu v tom bránime našou ľahostajnosťou a lenivosťou. To všetko premáha, len aby vstal a pokračoval v ceste a tak splnil Otcovu vôľu a bol mu poslušný. Pene Ježišu, pre tvoj tretí pád ta prosíme, vyprosuj nám stále milosti od Nebeského Otca, aby sme dokázali po každom zlyhaní, po každej chybe vstať a vrátiť sa znovu k tebe.
 
10. zastavenie: Pánu Ježišovi zvliekajú šaty
Keď prišli na miesto zvané Golgota, vojaci strhli z Pána Ježiša šaty. Na Turínskom plátne možno napočítať vyše sto rán po úderoch. Teraz sa tie rany obnovili. Krv vyteká zo všetkých rán. Opäť cíti bolesť, ako pri bičovaní. Telo je zrkadlom duše, Kristovo telo je vyjadrením lásky voči Otcovi! "Preto som povedal: Hľa prichádzam Pane, aby som plnil božiu vôľu." Toto telo plní Otcovu vôľu, keď tam stojí obrané o šaty, ako objekt pomsty, skrýva v sebe bolesť zneucteného ľudstva. Pán Ježiš prišiel na zem plniť vôľu Boha Otca. Zamyslime sa, či aj my robíme vždy to, čo je Pánu Bohu milé.
 
11. zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž
"Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti!" Veľké klince pribili Pána Ježiša ku drevu kríža. Celé telo je napnuté, každá kosť, svaly, nervová sústava, každá bunka. Kristus musí bojovať o každý nový nádych. No napriek tomu prehovorí z kríža: "Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia." Toto ti nikdy neodpustím, hovorí človek, ktorému sa pácha oveľa menšia krivda. Pane, prosíme ťa, nauč nás odpúšťať tým, čo nám zle robia.
12. zastavenie:  Pán Ježiš na kríži zomiera
Po mori múk Ježiš na kríži zomiera. Vysilený, smädom utrápený, zasypaný urážkami, zlosťou, nenávisťou, nezáujmom. Po zážitku samoty, keď Ho aj Otec opustil, Ježiš hovorí: "Dokonané je." Otec, urobil som čo si chcel. Zachránil som ľudí od pekla. Zaplatil som Ti za nich výkupné. Splnil som svoju úlohu, dokonal som, čo som mal urobiť. "Do tvojich rúk porúčam svojho ducha." Diablovi sa nepodarilo zlomiť Ježiša. Ani bolesťou, ani nenávisťou, ani cynizmom. Kristus splnil svoju úlohu a zostal verný Otcovi. Čo robím ja? Ako sa snažím prežívať svoj život? Čo by som povedal ja na Ježišovom mieste?
 
13. zastavenie: Pánovo telo skladajú z kríža
Na kríži už visí len bezduché telo Krista. Koniec divadelného predstavenia. Dav, túžiaci po krvi už odišiel. Učeníci sa rozpŕchli. Ostala iba Mária a niekoľko najvernejších. Nikodém a Jozef s bázňou snímajú bezvládne telo Vykupiteľa. Mária ho s úctou berie do náručia. Posledný krát objíma toho, ktorý sa obetoval za nás. Koľko nehy, lásky a žiaľu zároveň je v tomto objatí! Nie, tá chvíľa sa nedá zabudnúť. Mŕtvy Syn v náručí Matky. Matka a Syn, ktorí sú bez hriechu, pocítili všetku zlobu sveta. Bolesť, ktorú pretrpel Ježiš na krížovej ceste, nebola oveľa väčšia ako bolesť jeho Matky. Nechcem nikdy zabudnúť na tento obraz, lebo aj ja som príčina smrti Ježiša a nevysloviteľného žiaľu nebeskej Matky Márie.
14. zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú
Keď Ježiša uložili do hrobu, mnohí si vydýchli a boli spokojní, že to všetko je už konečne na konci. Ale Ježiš zatiaľ porazil diabla a vykúpil nás z jeho otroctva. Zostúpil k zosnulým a slávnostne pred nimi otvoril dlho zatvorené nebo. Takže to nebol koniec, ale začiatok. Ježiš začal novú revolúciu ľudí na čele s Bohom. Ľudí, ktorí pokladajú lásku, službu a modlitbu za najdôležitejšiu, ľudí ktorí dobré skutky robia potajomky, ľudí ktorí pokorne nesú svoj kríž, aby raz mohli vstať z mŕtvych. Preto ťa, Pane Ježišu, prosíme, aby sme tvoje zmŕtvychvstanie brali ako výzvu k novému životu a rozhodli sa teba nasledovať.
 
Korunka k božiemu milosrdenstvu (modlí sa denne o 15.00 h., najmä v piatok)
 
 
 
3 x
R.: Ó, krv a voda, ktorá si vytryskla z Najsvätejšieho srdca Ježišovho ako prameň milosrdenstva pre nás,
L.: dúfame v teba!
1 x
R.: Otče náš..., Zdravas... , Verím v Boha, ...
 
 
 
5 x
 
1 x
R.: Večný Otče, obetujem Ti Telo a Krv, dušu i Božstvo Tvojho Najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
L.: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!
 
10 x 
 
R.: Pre Jeho bolestné umučenie,
L.: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!
 
3 x
R.: Svätý Bože, Svätý mocný, svätý nesmrteľný,
L.: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!
 
 
 
 
 
Radostný ruženec
 
Prosby k preddesiatku:
 
a)     Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
 
b)    Ktorý nech posilňuje našu nádej.
c)     ktorý nech roznecuje našu lásku.

 
Tajomstvá k desiatkom:
 
1.       Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.                       Za lásku k pokore
 
2.     Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.     Za lásku k blížnym
 
3.     Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.                           Za ducha chudoby
 
4.     Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.                              Za čnosť poslušnosti
 
5. Ktorého si, Panna, v chráme našla.                                     Za čnosť nábožnosti
 
 
 
Ruženec svetla
 
Prosby k preddesiatku:
 
a)     Ktorý nech je Svetlom nášho života.
 
b)    Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
 
c)     Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
 
Tajomstvá k desiatkom:
 
1.       Ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie. Za podriadenie sa Božej vôli
 
2.     Ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Za lásku k Panne Márii
 
3.     Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.                 Za milosť obrátenia
 
4.     Ktorý sa ukázal v božskej sláve na        hore Premenenia.                 Za bázeň Božiu
 
5. Ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej Sviatosti.                Za vďačnosť Bohu
 
 
 
Bolestný ruženec
 
Prosby k preddesiatku:
 
a)     Ktorý nech osvecuje náš rozum.
 
b)    Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
 
c)     Ktorý nech posilňuje našu pamäť.
 
Tajomstvá k desiatkom:
 
1.       Ktorý sa pre nás krvou potil.                                         Za opravdivú ľútosť nad hriechmi
 
2.     Ktorý bol pre nás bičovaný.                                           Za čnosť čistoty
 
3.     Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.                              Za morálnu odvahu
 
4.     Ktorý pre nás kríž niesol.                                              Za čnosť trpezlivosti
 
Ktorý bol pre nás ukrižovaný.                                            Za vytrvalosť až do konca
 
 
 
 
Slávnostný ruženec
 
Prosby k preddesiatku:
 
a)     Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
 
b)    Ktorý nech riadi naše slová.
c)     ktorý nech spravuje naše skutky.

 
Tajomstvá k desiatkom:
 
1.       Ktorý slávne vstal z mŕtvych.                                       Za čnosť viery
 
2.     Ktorý slávne vystúpil do neba.                                      Za čnosť nádeje
 
3.     Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.                                 za čnosť lásky
 
4.     Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.                                     Za šťastnú smrť
 
5.     Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.                               Za večnú spásu
 
V: Zdravas´, Kráľovná, Matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas´! K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí, stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam večnosti ukáž. Ó, milostivá a nad všetky pobožná, ó, presladká, Panna, Matka Božia, Mária. R: Amen.
V: Oroduj za nás, Kráľovná posvätného ruženca. R: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Záver: Za svätého Otca a na jeho úmysly:       1x      -    Otče náš, ... Zdravas Mária, ... Sláva Otcu, ... Pane Ježišu Kriste, vyslyš Sv. Otca ...

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek